תקנון אתר

תקנון אתר

תקנון אתר אגאדיר

תקנון אתר AGADIR.CO.IL

  

1.    התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של  “agadir.co.il” ובשירותים המסופקים באתר. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל ביצוע הזמנה ו/או רכישת מוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
3.    בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
4.    כללי
    4.1.    אתר הבית של "agadir.co.il" מופעל על ידי חברת פרסיליה יזמות בע"מ, ח.פ. 51-219076-0 (להלן: "מנהל האתר") ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (www) הינו www.agadir.co.il (להלן: "האתר").
    4.2.    משתמש זכאי לעשות שימוש באתר אם הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות שזמינות באתר;
    4.3.    מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.
    4.4.    מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו.
5.    תנאי השימוש באתר
    5.1.    זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
    5.2.    המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של המשתמשים ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא. מנהל האתר רשאי למנוע ממשתמש כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי המשתמש עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתו או להודיע למשתמש על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של המשתמש בנסיבות אלו.
    5.3.    מבלי לגרוע מכל סעד העומד למנהל האתר על פי כל דין, מנהל האתר רשאי להפסיק לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, או שעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע פעולות בלתי חוקיות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
6.    אופן רכישת המוצרים באתר
    6.1.    בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו המשתמשים למסור פרטים מזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי)  (להלן: "הפרטים האישיים") (להלן: "ביצוע הרכישה"). על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונך בלבד, אך אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה.
    6.2.    מנהל האתר רשאי לבטל את ההזמנה ו/או הרכישה, בין השאר, אם אותו משתמש מילא פרטים אישיים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
7.    הזמנת משלוחים
8.    לשם ביצוע הזמנה באתר, עליך למסור לנו חלק מפרטיך האישיים (שם, שם משפחה, טלפון, אי מייל (להלן: "ביצוע ההזמנה"). קבלת הזמנות למשלוח מוצרים הינו בכפוף לאזורי חלוקה שנקבעו על ידי מנהל האתר ועשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. זמן ביצוע המשלוח לא יעלה על 80 דקות ממועד אישור ההזמנה, אלא מסיבות שאינן בשליטת מנהל האתר.
9.    הזמנות משלוחים תתקבלנה לפי סכום מינימלי כפי שיצויין באתר, ובתוספת דמי משלוח המצוינים באתר. מחיר המנות הנקוב באתר בעת מועד ביצוע ההזמנה הוא המחיר הקובע והמחייב.
10.    התשלום עבור ההזמנה מבוצע על ידי המזמין מראש, באמצעות כרטיס אשראי. מובהר כי תנאי לאישור ההזמנה הינו אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסר על ידי המשתמש, וקבלת אישור המסלקה לחיוב הכרטיס. כן מובהר כי השליח רשאי להתנות מסירת ההזמנה בהצגת כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו.
11.    אחריות
12.    מנהל האתר  לא יישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה מאספקת המוצרים ו/או השירותים, עיכובם או הפסקתם, או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים באתר, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש, או בציוד של מנהל האתר או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת מנהל האתר.
13.    כמו כן, מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים כל עוד נוקט מנהל האתר באמצעי אבטחה סבירים.  
14.    כללי
15.    דרכי פנייה למנהל האתר (שירות לקוחות)
    15.1.    בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ובמוצריו/שירותיו, תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של מנהל האתר במספר:*5690 פקס: 035523146 שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 12:00-03:00. כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני info@agadir.co.il
16.    מדיניות ביטולים והחזרה:
17.    בהתאם לחוק, לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה בין ההזמנה לבין המוצר שסופק, או אי אספקה.
18.    בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול, וכספו של הלקוח יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
19.    מדיניות פרטיות
    19.1.    לצורך ביצוע הזמנות באתר, עליך לספק פרטים אישיים, כהגדרתם בסעיף ‏6.1 לעיל.
    19.2.    מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש, וינקוט אמצעי אבטחה סבירים לשם כך.
    19.3.    הנתונים שתמסור בעת ביצוע ההזמנה באתר יישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר, ואלא אם נאמר אחרת, לא יחשפו בפני צדדים שלישיים שאינם קשורים למנהל האתר ו/או מי מטעמו, למעט לצורך מימוש ההזמנה, למטרות חיוב וגביה ולקבלני משנה הכפופים להוראות הפרטיות.  
    19.4.    המידע שתמסור באמצעות האתר ישמש לצורך כל דבר ועניין הקשור במוצרים ובשירותים שמספק מנהל האתר, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש במידע  וכן למטרות לגיטימיות אחרות לרבות למטרות עיבודים סטטיסטיים, ולמטרת שיפור ו/או שינוי השירותים והמוצרים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.
    19.5.    מסירת המידע לצורך ביצוע הזמנה תבוצע בפורמט מאובטח ע"פ הסטנדרטים המקובלים, על מנת להגן על פרטי המשתמש וביצוע התשלום. מנהל האתר לא ישא באחריות בגין נזקים שנגרמו בעקבות השימוש בפורמט זה, כל עוד פעל באופן סביר ולא רשלני.
    19.6.    מנהל האתר עשוי, בעת שימושך באתר, לעשות שימוש בקוקיס (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך.
    19.7.    על ידי הקוקיס, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר, דבר המאפשר לנו לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.
    19.8.    מסירת הפרטים במסגרת ביצוע ההזמנה באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך שהמידע אודותיך שבידי מנהל האתר ו/או מי מטעמו ישמש גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי מנהל האתר ובשיווקם, לרבות כדי להביא לידיעתך מידע על מוצרים ושירותים, להציע לך הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח לך דיוורים ישירים ודברי פרסומת אחרים (בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS).
    19.9.     בכל עת בעתיד תוכל להודיע על סירובך לקבל הצעות שיווקיות והודעות פרסומיות כאמור באמצעות פניה למנהל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני info@agadir.co.il, באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון *5690(בימים א'-ה' בשעות17:00  12:00- ), או לפי הדין.
    19.10.    בכל מקרה עדיין נוכל לשלוח לך פרסומות שמותר לנו לשלוח על-פי הדין למרות  סירובך כנ"ל.
20.    קניין רוחני
    20.1.    כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי מנהל האתר הם/יהיו קניינו הבלעדי והמלא של מנהל האתר.
    20.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו   (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושו של מנהל האתר ו/או ניתנו לו ברישיון על ידי צדדים שלישים.
    20.3.    המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש.
    20.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש שעלול לפגוע במנהל האתר ו/או בצדדים שלישיים, וכן הוא מתחייב שלא לבצע שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים המסופקים לו במסגרת האתר.
    21.    שונות
    21.1.    על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב – יפו. מובהר כי אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע ממנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד משתמש, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
    21.2.    כל השתהות של מנהל האתר בקיום זכות המגיעה לו ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותו של מנהל האתר מעמידה על זכותו כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו.
    21.3.    כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה למנהל האתר על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.